Zajęcia z psychologiem

Nasz psycholog to mgr Maria Buchlińska.

Formy pracy:

 • obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć dydaktycznych i czynności samoobsługowych – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dziecka w grupie rówieśniczej, motywacji i koncentracji uwagi podczas zajęć, stopnia samodzielności
 • zajęcia indywidualne – przeprowadzenie terapii dostosowanej do możliwości i potrzeb dziecka oraz udzielanie wsparcia i pomocy w przypadku zaobserwowanych trudności
 • zajęcia grupowe – rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć a także zajęcia wyciszające i relaksacje
 • indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie zachowań dziecka w przedszkolu, efektów podejmowanych działań terapeutycznych, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Cele realizowane na zajęciach z psychologiem:

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej
 • ćwiczenia funkcji poznawczych w tym pamięci, koncentracji uwagi i spostrzegawczości
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
 • rozwijanie komunikacji i umiejętności społecznych
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie empatii i umiejętności współpracy
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym

Metody i techniki pracy:

 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona
 • Program Aktywności Knillów
 • Trening autogenny Schultza
 • Trening Jacobsona
 • elementy terapii behawioralnej
 • psychoedukacja
 • psychorelaksacja i wizualizacja
 • zabawa dyrektywna i niedyrektywna
 • floor time czyli czas podłogowy
 • psychorysunek
 • bajki terapeutyczne
 • gry i zabawy edukacyjne