Zajęcia z surdopedagogiem

W ramach działań Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęć rewalidacji indywidualnej na terenie naszego przedszkola prowadzone są zajęcia z surdopedagogiem mgr Wiolettą Śmierciak.

Rewalidacja dzieci z wadą słuchu.

W procesie praktyki rewalidacyjnej surdopedagogika (zajmuje się wychowaniem i nauczaniem osób głuchych i niedosłyszących) uwzględnia następujące metody i zasady:

  • profilaktyka: zapobieganie występowaniu i pogłębianiu się wad słuchu i jej skutków, szczególnie w zakresie zaburzeń osobowościowych
  • korektura: poprawianie uszkodzonego słuchu na drodze technicznej (indywidualne aparaty słuchowe), medycznej (implanty ślimakowe), rehabilitacyjnej ( uwrażliwianie dziecka na dźwięki, np. ćwiczenia słuchowe)
  • kompensacja: zastępowanie uszkodzonego zmysły innymi zmysłami: wzrok, dotyk, węch, smak
  • usprawnianie: wzmocnienie całego organizmu osoby z uszkodzonym słuchem (np. ćwiczenia oddechowe)
  • dynamizowanie: mobilizowanie dziecka do działania, budzenie wiary we własne siły i możliwości, pobudzanie do aktywności (np. do zabawy)

Surdopedagogika określa również cele działań rewalidacyjnych, m.in.:

  • przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu przez umożliwienie korzystania z posiadanych resztek słuchowych drogą odpowiednich ćwiczeń bądź pobudzanie nerwu słuchowego i centralnego układu nerwowego poprzez zastosowanie wszczepu ślimakowego i rewalidację,
  • przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych, zaburzonych wskutek ograniczenia percepcji bodźców słuchowych, w tym mowy dźwiękowej.

W naszym przedszkolu pracujemy m.in. w oparciu o metody:

  • Dobrego Startu autorstwa Marty Bogdanowicz
  • Metodę werbo - tonalną, która została opracowana przez profesora Petara Guberinę w latach 50 ubiegłego wieku w Centrum SUVAG w Zagrzebiu (obecnie w Chorwacji) i jest stosowana na całym świecie.
  • Elementy metody krakowskiej Jagody Cieszyńskiej podstawą metody jest budowanie języka w umyśle dziecka (nauka czytania) i nauka komunikacji.