Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nasze przedszkole realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania i uczęszczających do przedszkoli naszej gminy. Specjalistą zajmującym się wczesnym wspomaganiem – koordynowaniem zajęć ze specjalistami, ale także prowadzeniem zajęć jako pedagog WWRD jest mgr Anna Wątorek.

Co to jest WWRD?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Dla kogo jest WWRD?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju. Wśród zaburzeń rozwojowych, które są wskazaniem dla rozpoczęcia zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania znajdują się m.in.:

 • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
 • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
 • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
 • ogólne spowolnienie rozwoju.

Zespół Wczesnego Wspomagania

W skład zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • oligofrenopedagog,
 • specjalista ds.autyzmu,
 • psycholog,
 • logopeda (neurologopeda),
 • terapeuta SI,
 • fizjoterapeuta,
 • surdopedagog,
 • tyflopedagog.

W naszym przedszkolu pracują wszyscy wyżej wymienieni specjaliści.

Zadania zespołu Wczesnego Rozwoju:

 • ustalenie na podstawie Opinii, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania; zajęcia prowadzone są ze specjalistami wg indywidualnych potrzeb,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.

Zajęcia w ramach WWRD

Wymiar zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka. W naszym przedszkolu generalnie dzieci otrzymują maksymalne wsparcie tj. 8 godzin miesięcznie.

Zespół specjalistów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

 1. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 2. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 3. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu
  w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania
i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.