SPECJALISTĄ Z ZAKRESU AUTYZM - ZESPÓŁ ASPERGERA

Zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym opierają się na stymulowaniu funkcji prawidłowo rozwijających się, a przede wszystkim na rozwijaniu sprawności w zaburzonych sferach funkcjonowania dziecka.

Pedagog ten prowadzi również zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w zakresie spektrum Autyzmu w tym także z Zespołem Aspergera. Zajęcia te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Praca z dzieckiem jest oparta na wskazaniach wynikających z indywidualnych opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub orzeczenia.

Pedagog specjalny nawiązuje współpracę z rodzicami mającą na celu udzielanie informacji o rozwoju dziecka, a także wspieranie rodziców w postępowaniu z dzieckiem, doradzanie lub po prostu wysłuchanie rodzica.

W naszym przedszkolu specjalistami uprawnionymi do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu bądź Zespołem Aspergera są mgr Anna Wątorek i mgr Paulina Stęchły.

Zaburzenia autystyczne cechują symptomy występujące w trzech szeroko pojętych obszarach funkcjonowania:

 • Nieprawidłowości w przebiegu interakcji społecznych,
 • Zaburzonej zdolności do komunikowania się,
 • Ograniczonego, sztywnego repertuaru aktywności, zachowań i zainteresowań

Stąd też działania terapeutyczne to przede wszystkim:

 1. Wielokierunkowa stymulacja z pełnym wykorzystaniem potencjału rozwojowego.
 2. Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
 3. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 4. Rozwijanie obniżonych funkcji poznawczych
 5. Usprawnianie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
 6. Ćwiczenia orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała
 7. Ćwiczenia funkcji słuchowej
 8. Ćwiczenia koncentracji uwagi

W pracy z dziećmi szczególnie tymi z niepełnosprawnościami pracujemy zgodnie z zasadami:

 • poglądowości, dajemy dziecku możliwość wszechstronnego, polisensorycznego poznawania otaczającej rzeczywistości, czyli za pomocą wszystkich zmysłów
 • indywidualizacji- czyli dostosowania zadań od psychofizycznych potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę jego potrzeby, możliwości i tempo pracy
 • zasada stopniowania trudności- wychodzimy od tego co łatwe, co dziecko zna, aby wzmocnić w nim wiarę we własne siły. To mobilizuje dziecko do przezwyciężania niepowodzeń
 • systematyczności
 • trwałości wiedzy- wielokrotnego powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności współpracy z rodzicami- w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Metody stosowane w pracy z dzieckiem z Autyzmem

 • Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.
 • Elementy Metody Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • Dziecięca matematyka E.Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Metoda pedagogiki zabawy
 • Elementy Metody M.Montessori
 • Elementy Metody kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona
 • Elementy Metody M.Frostig Horne
 • Gry i zabawy ogólnorozwojowe
 • Program Aktywności Knillów
 • Integracja sensoryczna