REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Regulamin został przyjęty na podstawie Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

Regulamin określa procedurę rekrutacji dzieci zapisywanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi obejmuje:

 1. Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach.
 2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi.
 3. Elektroniczna rejestracja.
 4. Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkoli”.
 5. Powołanie Komisji Rekrutacyjnych w placówkach.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 1. Do przedszkoli publicznych/szkół publicznych z oddziałami przedszkolnymi Gminy Czechowice-Dziedzice przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko do 9 roku życia (obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat).
 3. W przypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola integracyjnego rodzice/opiekunowie prawni powinni wyrazić zgodę na uczęszczanie ich dziecka do grupy integracyjnej.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 5. Rekrutacja dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbywa się w terminie od 22 kwietnia do 31 maja:

1) od 22 kwietnia do 10 maja - elektroniczna rejestracja dzieci; 2) do 17 maja – wywieszenie w przedszkolu/szkole listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 3) do 28 maja – pisemne potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane; 4) do 31 maja – wywieszenie w przedszkolu/szkole listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

 1. W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu/szkole w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci, które nie zostały przyjęte do placówek wychowania przedszkolnego w rekrutacji prowadzonej w lutym br. i następujące kryteria:

1) kryteria podstawowe mające jednakową wartość – 1000 punktów:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) kryteria dodatkowe:

 • rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 50
 • oboje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata pracują lub studiują w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 50,
 • jeden rodzic lub opiekun prawny kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych - liczba punktów 20,
 • posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata – liczba punktów 40,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki pierwszego wyboru – liczba punktów 10.
 1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole powinni dokonać elektronicznej rejestracji dziecka poprzez stronę: https://uzupelniajaca-przedszkola-czechowice-dziedzice.nabory.pl/ a następnie złożyć w kancelarii przedszkola/szkoły pierwszego wyboru wygenerowaną i uzupełnioną w trakcie rejestracji „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkoli”, lub pobrać papierową wersję „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkoli” i wypełnioną złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 2. Do „Karty zgłoszenia” rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/ oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 6:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44),

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177),

6) legitymacja studencka studiów stacjonarnych rodzica/opiekuna kandydata,

7) zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna kandydata lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez rodzica/opiekuna wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty wymienione w ppkt 2-7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 „Kodeksu postępowania administracyjnego” odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

III. Komisja Rekrutacyjna w placówkach.

 1. Komisję Rekrutacyjną w placówkach powołuje dyrektor placówki.
 2. Komisja decyduje o przyjęciu dzieci do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
 3. Dokumentem stanowiącym podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej są wygenerowane/wypełnione i dostarczone do placówki przez rodzica /opiekuna/ „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkoli” wraz z dokumentami określonymi w pkt II.8.
 4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach.
 5. Inne dokumenty w miarę potrzeb.

IV. Zasady ogłaszania rekrutacji.

Rekrutację dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ogłasza się w formie:

1) Pisemnego ogłoszenia w przedszkolu lub szkole z oddziałami przedszkolnymi.

2) Pisemnego ogłoszenia lub komunikatu w najbliższym środowisku.

3) Zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.bip.zopo.czechowice-dziedzice.pl; oraz stronach internetowych zainteresowanych placówek.

4) Podania do publicznej wiadomości informacji o zasadach oraz adresach stron, na których można dokonać elektronicznej rejestracji.

5) Określenia terminu elektronicznej rejestracji oraz terminu składania „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkoli”.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorami danych są: Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli prowadzący nabór, do którego składany jest wniosek o przyjęcie oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 1, kontakt telefoniczny (32) 214-48-60.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
 3. Celem przetwarzania danych jest postępowanie rekrutacyjne.
 4. Postawa prawna przetwarzania art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w nawiązaniu do art. 131, art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo Oświatowe.
 5. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z art. 160 i 161 w/w ustawy tj. przez okres przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do placówki, a w przypadku osób nieprzyjętych do roku od zakończenia rekrutacji.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia w zakresie wsparcia organizacyjnego i informatycznego oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata na podstawie art. 158 ustawy Prawo oświatowe.
 8. Podanie danych osobowych wiąże się z prawem dostępu do treści swoich danych oraz prawem ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawem wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy zaistnieje przekonanie, iż przetwarzanie podanych danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

VI. Przepisy końcowe.

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy z wyjątkiem oddziałów integracyjnych.
 2. Jeżeli liczba dzieci z danego rocznika przekroczy liczbę miejsc w grupie, dyrektor przedszkola/szkoły tworzy grupy mieszane zbliżone wiekowo, analizując dokumentację grup, karty zgłoszeń dzieci do przedszkola, biorąc pod uwagę obserwacje nauczycieli pod względem przebiegu wszechstronnego rozwoju i edukacji dziecka, aby tworzone grupy wiekowe dawały dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju. Dzieci nowoprzyjęte przydzielane są do grup na podstawie daty urodzenia (początek roku - grupa starsza, koniec roku – grupa młodsza).
 3. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 4. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach decyzją dyrektora w miarę posiadanych miejsc z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II punkty 1-4. Regulamin został uzgodniony z Burmistrzem Czechowic-Dziedzice i wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2024 roku.

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektorzy Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Czechowicach-Dziedzicach